Přeskočit na obsah
Nyní jste zde: Úvod arrow Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení, definice pojmů

1.1) Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákupy v internetovém obchodě http://www.fengshuishop.cz/. Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího (Provozovatele) a kupujícího (Zákazníka).

1.2) Provozovatelem elektronického obchodu Feng Shui shop je Jozef Čulák se sídlem Zvoncovitá 1969/11, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 71322400, DIČ: CZ 530110243.

1.3) Zákazníkem se rozumí fyzická osoba, jež není podnikatelem, která v souladu s těmito Obchodními podmínkami objednala Zboží.

1.4) Zbožím se rozumí věc, která je Provozovatelem v elektronickém obchodě Feng Shui shop nabízená Zákazníkům.

1.5) Registrací se rozumí vyplnění požadovaných údajů v formuláři. Registrací zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami.

1.6)

a) Objednávkou se rozumí návrh kupní smlouvy. Objednávkou Zákazník stvrzuje, že souhlasí se zněním Obchodních podmínek.

b) Podmínkou platnosti Objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných náležitostí.

c) V případě, že Provozovatel vyhodnotí, že množství objednaného Zboží v jedné Objednávce přesahuje obvyklé množství běžně objednávané jedním Zákazníkem, má Provozovatel právo požadovat další potvrzení Objednávky Zákazníkem. V takovém případě může Provozovatel odeslat potvrzení o doručení objednávky a dostupnosti Zboží až po doručení druhého potvrzení Objednávky od Zákazníka.

Vznik kupní smlouvy

2.1) Odesláním Objednávky prostředky elektronické komunikace, se Objednávka stává závaznou.

2.2) Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy Provozovatel odešle Zákazníku potvrzení o doručení Objednávky a dostupnosti Zboží prostředky elektronické komunikace, zejména elektronickou poštou.

2.3) V případech dle odstavce 1.6 c) se Zákazník zavazuje zaplatit přiměřenou zálohu za objednané Zboží před jeho odesláním Provozovatelem. Záloha musí být minimálně ve výši 10 % z ceny objednávaného Zboží, nedohodnou-li se strany jinak. Zákazník musí zálohu zaplatit nejpozději do 7 dnů od odeslání potvrzení o doručení objednávky a dostupnosti Zboží Provozovatelem, jinak může Provozovatel od smlouvy odstoupit. Zálohu musí Zákazník zaplatit na účet Provozovatele, který mu Provozovatel oznámí spolu s potvrzením o doručení objednávky a dostupnosti Zboží.

2.4) Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy jsou zveřejněny na http://www.fengshuishop.cz/.

Vlastnické právo

3.1) Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí Zboží za podmínky, že je na účtu Provozovatele od Zákazníka k okamžiku převzetí Zboží připsána částka, kterou je povinen dle kupní smlouvy zaplatit, jinak až připsáním celé dlužné částky.

3.2) V případech dle odstavců 1.6 c) a 2.3 se připsáním částky rozumí až okamžik připsání celé částky dle kupní smlouvy, nikoliv připsání částky, která odpovídá záloze dle odst. 2.3

Způsob úhrady ceny za zboží

4.1) Aktuálně zveřejněné ceny Zboží jsou platné do doby zveřejnění jejich změny.

4.2) Zákazník musí vždy uhradit cenu včetně DPH, která je u příslušného Zboží uvedena.

4.3) Výši poštovného a balného Provozovatele se řídí cenami zveřejněnými na http://www.fengshuishop.cz/.

4.4) V případě, že Zákazník zvolí při objednání jako způsob doručení Zboží doručení dobírkou prostřednictvím České pošty či jiného provozovatele poštovních služeb, zaplatí Zákazník celou kupní cenu dle smlouvy včetně poštovného a balného až při převzetí zásilky.

4.5) V případě, že Zákazník zvolí při objednání jako způsob platby platbu převodem na bankovní účet, je povinen zaplatit celou kupní cenu včetně poštovného a balného předem, a to na účet, který bude Provozovatelem uvedený v emailu potvrzujícím doručení objednávky a dostupnost Zboží, případně na účet zveřejněný na http://www.fengshuishop.cz/ v sekci „Kontakty“. Zákazník je vždy povinen uvést variabilní číslo, jimž je vždy číslo Objednávky.

Odeslání a doručení zboží

5.1) Způsob doručení Zboží Zákazník vybere v Objednávce. Odesláním Objednávky je Zákazník výběrem způsobu doručení vázán.

5.2) Zboží může být doručeno dobírkou nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb po zaplacení kupní ceny bankovním převodem.

5.3) U Zboží Provozovatel uvede orientační expediční lhůtu, která se vztahuje k odeslání Zboží v případě doručení Zboží prostřednictvím dobírky či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb po zaplacení kupní ceny bankovním převodem.

5.4) V případě, že nebude možné Zboží v této expediční lhůtě odeslat, bude Zákazník o této skutečnosti informován.

5.5) Pokud nebude u Zboží expediční lhůta uvedena či nebude možné Zboží v této lhůtě odeslat, vynaloží Provozovatel veškeré úsilí k tomu, aby bylo Zboží odesláno ve lhůtě přiměřené.

5.6) Provozovatel neodpovídá za prodloužení lhůty k doručení Zboží, která je způsobena provozovatelem poštovních služeb.

5.7) Nebezpečí nahodilé zkázy Zboží na Zákazníka přechází okamžikem jeho odeslání Provozovatelem dle Objednávky Zákazníka.

5.8) Nepřevezme-li Zákazník Zboží doručené na adresu, kterou v Objednávce vyplnil jako adresu pro dodání Zboží, je Provozovatel oprávněn požadovat na Zákazníkovi úhradu za uskladnění Zboží ve výši stanovenou zvláštním právním předpisem.

Poučení o odstoupení

6.1) Zákazník má právo od smlouvy odstoupit do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí Zboží v případě, že při jejím uzavírání bylo použito prostředků komunikace na dálku.

6.2) Pokud Zákazník práva na odstoupení využije, je povinen Zboží odeslat doporučeně na adresu sídla či provozovny Provozovatele zveřejněné na http://www.fengshuishop.cz/. Zboží musí Zákazník odeslat v množství, které převzal, v původním obalu, nepoškozené a bez jakýchkoliv známek užívání nebo opotřebení ve lhůtě uvedené v odstavci 6.1 (určující je datum odeslání). Zákazník ke Zboží musí přiložit kopii daňového dokladu vystaveného k tomuto Zboží Provozovatelem.

6.3) Při splnění podmínek bude Zákazníkovi vrácena částka odpovídající ceně vráceného Zboží, a to do čtrnácti dnů od doručení vráceného Zboží.

6.4) Pokud Zákazník nesplní některou z výše uvedených podmínek, nejedná se o odstoupení od smlouvy a Provozovatel má právo Zboží vrátit Zákazníkovi zpět. V takovém případě je Zákazník povinen zaplatit náklady na vrácení Zboží.

6.5) Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případech, kdy Zboží již není vyráběno nebo jej není možné z jiných důvodu Zákazníkovi doručit. Provozovatel má rovněž právo od smlouvy odstoupit, došlo-li k výrazné změně ceny Zboží nebo prostředků nutných k jeho výrobě. V těchto případech bude Zákazníkovi neprodleně od vzniku rozhodných skutečností odstoupení doručeno prostředky elektronické komunikace, zejména emailem. Odstoupení může být vyjádřeno větou „Zboží není na skladě“ či větou mající stejný význam. Pokud Zákazník již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět na účet, ze kterého byla Zákazníkem odeslána, nebude-li stranami dohodnuto jinak.

Ochrana osobních údajů

7.1) Zaregistrováním se na serveru Feng Shui shop Zákazník souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, byly osobní údaje, které dobrovolně poskytnul, řádně a dle všech zákonných předpokladů, omezení a pravidel, zpracovávány a to zejména k marketingovým účelům Provozovatele.

7.2) Provozovatel nebude nadále zpracovávat osobní údaje Zákazníka dle odstavce 7.1, pokud Zákazník doručí písemné odvolání souhlasu se zpracováním údajů. Takovým odvoláním se ruší i registrace zákazníka jen v případě, že je to v odvolání výslovně uvedeno. Jinak platí, že Zákazník zůstane i nadále zaregistrován pro účely nákupu na http://www.fengshuishop.cz/ a dává souhlas se zpracováváním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. v nutném rozsahu pro tento účel.

Další práva a povinnosti smluvních stran, Závěrečná ustanovení

8.1) Komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem, včetně Objednávky nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

8.2) Provozovatel se zavazuje, že bude informovat zákazníka o odeslání Objednávky a o přijetí platby za objednané Zboží. Informace dle tohoto odstavce není potvrzením dle odstavců 1.6, 2.2, 2.3, 4.5 těchto Obchodních podmínek. Pokud nebude Zákazníkovi informace dle tohoto odstavce doručena, zůstanou tím závazky stran nedotčeny.

8.3) Provozovatel na http://www.fengshuishop.cz/ zveřejní informace o službách po prodeji a o zárukách za jakost zboží.

8.4) Smlouva je po svém uzavření archivována a je přístupná v provozovně Provozovatele.

8.5) Smlouvu dle těchto Obchodních podmínek lze uzavřít pouze v českém jazyce.

8.6) Provozovatel na http://www.fengshuishop.cz/ zveřejní informace o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním Objednávky a informace o kodexech chování, které jsou pro něj závazné nebo které dobrovolně dodržuje, a jejich přístupnosti pří použití elektronických prostředků.

8.7) Provozovatel má právo odmítnout Objednávku, pokud Zákazník má vůči Provozovateli dluh či je v prodlení s jiným závazkem vůči Provozovateli.

8.8) Zákazník je povinen uvést správnou fakturační adresu i adresu pro doručení Zboží. V případě, že tak neučiní, je Provozovatel oprávněn k ceně Zboží připočíst oprávněné náklady, které mu vznikly chybným uvedením adresy.

8.9) Obchodní podmínky platí ve znění zveřejněném na internetovém portálu http://www.fengshuishop.cz/ v den odeslání Objednávky Zákazníkem.

8.10) V případech, které nejsou výslovně upraveny těmito Obchodními podmínkami, se vztahy mezi stranami řídí ustanoveními Občanského zákoníku.