Přeskočit na obsah
Nyní jste zde: Úvod arrow Reklamace
Reklamační řád
 1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY pro Zboží zakoupené prostřednictvím online Feng Shui shopu.

  V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, měl by Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

  Délka záruční doby pro xenony, bixenony, náhradní výbojky a jiné náhradní díly se řídí platnými ustanoveními Zákona ČR, činí tedy 24 měsíců.

  Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem (třetí stejná uznaná závada nebo čtyři různé uznané závady,neopravitelná závada aj.). Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

  Záruku na Zboží nelze uznat v následujících případech:

  • Zboží bylo poškozeno při přepravě poštou (takovou vadu je třeba reklamovat
   v co nejkratším termínu přímo na Vaší poště)
  • Zboží bylo reklamováno po záruční době
  • na Zboží byly porušeny výrobní pečetě, či ochranné samolepky
  • Zboží bylo neodborně instalováno,upravováno či opravováno
  • Zboží bylo používáno v rozporu s návodem k použití
  • Zboží bylo zasaženo živlem - vodou, bleskem, ohněm, elektrickým výbojem
  • Zboží je mechanicky poškozené (např.po pádu)
  • došlo k neoprávněné změně v záručním listu
 2. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

  Reklamace se uplatňují v sídle Prodávajícího. Zboží je potřeba zaslat poštou. Prohlašujeme, že záruku se budeme snažit realizovat co nejdříve.

  V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.V případě že Kupující zasílá Zboží k reklamaci na adresu Prodávajícího,činí tak výhradně na svoje náklady.Po opravě bude Zboží zasláno na adresu Kupujícího na náklady Prodávajícího.

  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

  Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

  Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží, nebo mu jej po dohodě zašle poštou.

  Pokud byla Reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko naúčtuje Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.

  Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:

  • porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou;
  • používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. Tedy telefonicky, emailem či jinak.

  Změny reklamačního řádu vyhrazeny.